FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
  نتایج و رده بندی مسابقات
  تتایج دومین جشنواره مرشدان برتر ایران زمین (29/11/88 لغایت 30/11/88 - تهران ، فرهنگسرای خاوران)
 
 
 

بخش

عنوان جایزه

نام و نام خانوادگی

اجرای دو نفری

سردم سیمین

فریبرز نوروزی و سیروان نوروزی (کردستان)

ضرب نوازی سنتی60-41 سال

تقدیرنامه

مجید سلیمانی راد ( یزد ) - برزو کتابی فرد (قزوین)

دیپلم افتخار

علیرضاحجتی( یزد ) - فریبرز سیف (همدان – نهاوند)

سردم سیمین

-

سردم زرین

اکبرحاجی ولیان قزوینی ( قزوین )

ضرب نوازی سنتی 40 –21 سال

تقدیرنامه

-

دیپلم افتخار

داود کمالیان ( یزد )

سردم سیمین

مجتبی شهبازی (همدان – نهاوند) -علی حاجی ولیان قزوینی ( قزوین)

سردم زرین

-

ضرب نوازی مدرن 60-41 سال

تقدیرنامه

محسن شریفی ( کرج )

دیپلم افتخار

علی ناری ( خراسان رضوی – سبزوار ) -عباس جولایی ( مرکزی )

سردم سیمین

فریبرزنوروزی ( کردستان )

سردم زرین

امیرهوشنگ محمداصفهانی ( تهران )

ضرب نوازی مدرن40 –21 سال

تقدیرنامه

مهدی یداللهی ( همدان )

دیپلم افتخار

عباس نارنجی ثانی ( خراسان رضوی – سبزوار ) – مجیدخلیلی ( تهران )

سردم سیمین

امیرکمالی ( ایلام )

سردم زرین

مهدی تمولی ( تهران ) – سیروان نوروزی (کردستان)

اجرای گروهی

دیپلم افتخار

امیرهوشنگ محمداصفهانی ، مهدی تمولی – مجیدخلیلی و حمیدرضایی ( تهران )

مرکب خوانی 60 –41 سال

تقدیرنامه

-

دیپلم افتخار

علی اکبررمضانی (یزد)

سردم سیمین

-

سردم زرین

برزوکتابی فرد ( قزوین )

مرکب خوانی 40 –21 سال

--

---

حماسه خوانی 60 –41 سال

تقدیرنامه

---

دیپلم افتخار

عباس جولایی (مرکزی) – فریبرزنوروزی (کردستان) – فریبرزسیف ( همدان – نهاوند )

سردم سیمین

محسن شریفی ( کرج )

سردم زرین

علیرضاحجتی ( یزد ) - علی ناری ( خراسان رضوی – سبزوار )

حماسه خوانی 40 –21 سال

تقدیرنامه

داودکمالیان ( یزد ) - مجتبی شهبازی ( همدان – نهاوند )

دیپلم افتخار

امیرکمالی( ایلام ) - مهدی یداللهی-( همدان ) - عباس نارنجی ثانی ( خراسان رضوی – سبزوار )

سردم سیمین

سیروان نوروزی (کردستان) – مهدی تمولی (تهران)

سردم زرین

-

آواها و گویشهای محلی 60 –41 سال

تقدیرنامه

برزوکتابی فرد (قزوین)

دیپلم افتخار

عباس جولایی ( مرکزی )

سردم سیمین

فریبرز نوروزی ( کردستان )

سردم زرین

-


آواها و گویشهای محلی 40 –21 سال

تقدیرنامه

-

دیپلم افتخار

سیروان نوروزی ( کردستان )

سردم سیمین

امیرکمالی ( ایلام )

سردم زرین

-