جلسات کمیته انضباطی

اعضای کمیته انضباطی

رئیس شورا : بیژن شیری

مسئول مشاوره : فرحناز فریدونی

مدرس : الهام آزاد

مدرس معارف : اکرم السادات صدوق

دبیر:علیرضا دربندسری